เทศบาลตำบล หนองบัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 

รายงานผลการกำกับติดตาม
  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 64 - กันยายน 65) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  
<<
>>
X
ประกาศ
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวกการประเมินความพึงพอใจ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อมาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
&ldquo;(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี&rdquo;
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวแดงจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลหนองบัวแดง     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 &ndash; กันยายน 2565)ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2565 เวลา 14.01 น. โดย ส.อ.คำพันธ์ พรมเดื่อ

ผู้เข้าชม 96 ท่าน

 
 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10