กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 


 
รวมกฎหมาย/ระเบียบ/คำวินิจฉัยศาล ป.ป.ช. [ 18 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 103 มาตรา 103/7 [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 [ 17 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง 99 สายงาน [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2