หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองบัวแดง
'' เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีรายได้พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต''
'' เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีรายได้พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต''
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบล
หนองบัวแดง
อุทยานแห่งชาติ
ภูแลนคา
คณะบุคลากร
ทต.หนองบัวแดง
ศาสนสถาน ในตำบล
หนองบัวแดง
ติดต่อ ทต.
044-872-140
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.หนองบัวแดง 044-872-140  
  Email : nbd5360509@hotmail.com  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ^__^
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 534 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 227 
 
 
 
 
เชิญประชุมผู้บริหารองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอบำเหน็จณรงคื นายอำเภอคอนสาร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชย. และนายก ทม.ชัยภูมิ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ประกาศ ก.ท.จ.ชย. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 68) พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 133 
ขอนําส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (เพิ่มเติม) [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
**ด่วนที่สุด***รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
**ด่วนที่สุด**โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
***่ดวนที่สุด*** แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่สุด*** ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอขอบคุณในการสนับสนุนโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในฌอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกจังหวัดชัยภูมิ (ครั้งที่ 5) [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
***ด่วนที่สุด*** โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขั [ 2 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
**ด่วนที่สุด** การายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 [ 2 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
**ด่วนที่สุด**รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
**ด่วนที่สุด**การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 54 
แจ้งรายเข้าอบรม รุ่น 4-12 โครงการอบรมหลักสูตร“การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
การอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่ อปท.  [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 *ด่วนที่สุด* [ 28 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 112 
**ด่วนที่สุด**การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 31 
 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก ศส. มท 0806.2/ว4955  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4952  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กศ. มท 0816.5/ว5  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วมงาน "สัปปายะอวอร์ด 2562" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4932  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4909  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21692-21713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21714-21789 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหารกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว4916  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ กศ. มท 0816.4/ว4944  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา กศ. มท 0816.3/ว4910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 4 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4919  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เปลี่ยนแปลงวันส่งแบบรายงานการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายารักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สล. มท 0801.3/ว119  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4850 [อบจ.] [เทศบาล อบต.]  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4908  [ 3 ธ.ค. 2562 ]
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว4880  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4889  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4897  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 133) กพส. มท 0810.2/ว4891  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การจัดส่งข้อสอบ Pre O-NET ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4881  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การจัดส่งข้อมูลแผนงานโครงการที่ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการที่ต้องการเสนอภายใต้แผนพัฒนาภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4895 [รายชื่อจังหวัดฯ] [บัญชีร่างข้อเสนอ]  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4846  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว4890  [ 2 ธ.ค. 2562 ]
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล 1 (อน [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสุทธิพร สุพ [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี [ 10 ก.ย. 2561 ]ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดย [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก กองสาธารณสุขและ [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 10รายการ โดย [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธ [ 6 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างทำป้าย ตามโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำ [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและส [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เพื่อเป็นค่ารับรอง ตามโครงการง [ 5 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการงานประ [ 5 ก.ย. 2561 ]

 
 
   
 


-กิจการสภา- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 226 
 
 

ผ้าขาวม้า

วัดเขต
 
 
 
 
ทต.หนองบัวแดง \"บัวขาวเกมส์ ครั้งที่ 20\" ประจำปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดใหญ่ ขยายระยะเวลาการรับสมัครแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ LADYAI MINI MARATHON \" [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ส้มป่อย เข้าร่วมกิมกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลต [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.นายางกล [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.นายางกล [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.นายางกล [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองโพนงาม จำน [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านแท่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.ชัยภูมิ เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 256 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง กำหนดสมรรถนะเพื่อประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ครั้งท [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้ง [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์วันลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 354  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 379  ตอบ 0  
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองบัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
     
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
081-760-4390
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10