กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/
ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
               
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About US
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
กระดานสนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact
HOME
ADMIN
EMAIL
 
     
  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.หนองบัวแดง 044-872-140  
  Email : nbd5360509@hotmail.com  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ^__^
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 209 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 119 
 
**ด่วนที่สุด**การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๓ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
สำรวจดัชนีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เม.ย.62 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เม.ย.62 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
เรื่อง การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
การบันทึกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 31 
***ด่วนที่สุด*** การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
**ด่วนที่สุด**การรายงานแบบสำรวจวิสัยทัศน์ สถ.เพื่อใช้ในการบริหารราชการ อปท.จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 98 
**ด่วนที่สุด** การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
คู่มือการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติฯ และแบบรายงาน [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 126 
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)  [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล 1 (อน [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสุทธิพร สุพ [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี [ 10 ก.ย. 2561 ]ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดย [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก กองสาธารณสุขและ [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 10รายการ โดย [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธ [ 6 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างทำป้าย ตามโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำ [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและส [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เพื่อเป็นค่ารับรอง ตามโครงการง [ 5 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการงานประ [ 5 ก.ย. 2561 ]

 
 
   
 


-กิจการสภา- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 121 
 
 

ผ้าขาวม้า

วัดเขต
 
 
 
 
ทต.คอนสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวิณคุ้มบ้านฝาย หมู่ที่ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเต่า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ปี 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสังข์ “ หนองสังข์เกมส์ ” ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ” วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ ปี ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ การประชุมประชาคมตำบลหนองสังข์ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกดีเซล [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.คอนสาร โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.คอนสาร กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน\"คอนสารเมืองแห่งความสุข\" [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร วันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคอนสาร ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เม.ย.62 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
สถ.จ.ชัยภูมิ เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เม.ย.62 [ 24 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
สถ.จ.ชัยภูมิ การบันทึกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรป [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
   
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 เม.ย. 2562)    อ่าน 2335  ตอบ 198
อบต.โสกปลาดุก ทดสอบ (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 537  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ขอสอบถามชื่อผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ 176 หมู่ 7 (18 ก.พ. 2562)    อ่าน 208  ตอบ 0
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 215  ตอบ 0  
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองบัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล