หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองบัวแดง
'' เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีรายได้พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต''
'' เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีรายได้พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต''
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบล
หนองบัวแดง
อุทยานแห่งชาติ
ภูแลนคา
คณะบุคลากร
ทต.หนองบัวแดง
ศาสนสถาน ในตำบล
หนองบัวแดง
ติดต่อ ทต.
044-872-140
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.หนองบัวแดง 044-872-140  
  Email : nbd5360509@hotmail.com  
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ^__^
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 331 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 198 
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด***ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
ประชามัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกรท้องถิ่นหลักสูตร\"การปิดบัญชีประจำปี พ.ศ.2562 และการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS\"(ฝึกปฏิบัติจริง) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 43 
**ด่วนที่สุด**การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
**ด่วนที่สุด**การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
**ด่วนที่สุด**ประชาสัมพันธ์ นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 33 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 48 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
**ด่วนที่สุด**โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ข้อหารือแนวทางแปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด*** ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านมาตรฐานชาติ [ 11 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 77 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3743  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/16678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว5467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ากรรมการ ก.พ.ค. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว3749  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3747  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5530  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3601  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร) กพส. มท 0810.6/ว3731 [รายชื่อ อปท.]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/16594-16610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724  [ 17 ก.ย. 2562 ]
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล 1 (อน [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ปร [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2561 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารสุทธิพร สุพ [ 11 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี [ 10 ก.ย. 2561 ]ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน 7 รายการ โดย [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก กองสาธารณสุขและ [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 10รายการ โดย [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 6 ก.ย. 2561 ]ซื้อปรับปรุงหอกระจายข่าว จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยวิธ [ 6 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างทำป้าย ตามโครงการงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำ [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ กองสาธารณสุขและส [ 5 ก.ย. 2561 ]ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เพื่อเป็นค่ารับรอง ตามโครงการง [ 5 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการงานประ [ 5 ก.ย. 2561 ]

 
 
   
 


-กิจการสภา- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 204 
 
 

ผ้าขาวม้า

วัดเขต
 
 
 
 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ชั้น ๒ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทา [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผา [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและไหล่ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
 
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 326  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ย. 2561)    อ่าน 351  ตอบ 0  
 
 

 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หนองบัวแดง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล


 
     
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
081-760-4390
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10