หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองบัวแดง
'' เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีรายได้พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต''
'' เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีรายได้พอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต''
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบล
หนองบัวแดง
อุทยานแห่งชาติ
ภูแลนคา
คณะบุคลากร
ทต.หนองบัวแดง
ศาสนสถาน ในตำบล
หนองบัวแดง
ติดต่อ ทต.
044-872-140
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
1
2
3
4
5
 
     
  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
 
     
  ติดต่อ ทต.หนองบัวแดง 044-872-140  
  Email : nbd5360509@hotmail.com  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ^__^
 
 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 552 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 8 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 245 
 
 
 
 
แจ้งการเปิดระบบและขยายเวลารายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ งวดที่ ๑ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
โครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย \"Road Safety\" [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคุ่มือมาตรฐานหอพัก [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
สารจาก อธิบดีกรมส่งเวริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมครู ที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนาฯ [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
**ด่วนที่สุด**การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศึกษานิเทศก์  [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
**ด่วนที่สุด** กำหนดการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิครั้งที่ 12/2562 [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 204 
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 88 
***ด่วนที่สุุด*** โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 10 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายใน อปท.ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 89 
**ด่่วนที่สุด**พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่ดำเนินการลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัยและมาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 25 
**ด่วนที่สุด**แจ้งว่ามีแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 30 
**ด่วนที่สุด**การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค [ 9 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (เพิ่มเติม) [ 8 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 63 
**ด่วนที่สุด**ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด ขอความอนะเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 8 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) [ 8 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 84