เทศบาลตำบล หนองบัวแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
               
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยภูมิ การเดินทางเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบัวแดง โดยเส้นทางสายถนนสายชัยภูมิ-อำเภอหนองบัวแดง ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 49 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 8.45 ตารางกิโลเมตร (5,281.25 ไร่) มีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.หลวงศิริ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต.หลวงศิริ และ อบต.กุดชุมแสง

ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. กุดชุมแสง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.หลวงศิริ
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง มีทั้งหมด 9 ชุมชน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบด้วย
 
ชุมชนลาดใต้ หมู่ที่ 1 มีพื้นที่ประมาณ 1.088 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 680 ไร่)
 
ชุมชนหลวงศิริ หมู่ที่ 11 มีพื้นที่ประมาณ 0.599 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 374.375 ไร่)
 
ชุมชนโนนเก่าใหญ่ หมู่ที่ 14 มีพื้นที่ประมาณ 0.248 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 155 ไร่)
 
ชุมชนลาดวังม่วง หมู่ที่ 15 มีพื้นที่ประมาณ 2.241 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 1,400.625 ไร่)
เขตที่ 2 ประกอบด้วย
 
ชุมชนราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 0.871 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 544.375 ไร่)
 
ชุมชนตลาดหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 มีพื้นที่ประมาณ 0.990 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 618.75 ไร่)
 
ชุมชนใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 12 มีพื้นที่ประมาณ 0.847 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 529.375 ไร่)
 
ชุมชนไทยเจริญ หมู่ที่ 13 มีพื้นที่ประมาณ 0.923 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 576.875 ไร่)
 
ชุมชนลาดบัวหลวง หมู่ที่ 16 มีพื้นที่ประมาณ 0.944 ตารางกิโลเมตร (จำนวน 590 ไร่)
 


 
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลหนองบัวแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งเทศสุขาภิบาลหนองบัวแดง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 90 ตอนที่ 109 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2516 ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2516) อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2549 จึงยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ” และมีเขตดังต่อไปนี้

ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน สายหนองบัวแดง – หนองหอย ฟากเหนือ ตรงจุดบรรจบกับริมห้วยลาดฝั่งตะวันออก เลียบริมห้วยลาด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 1 วัดตามแนวห้วยดังกล่าวนี้ ระยะ 2,100 เมตร จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน สายหนองบัวแดง – เกษตรสมบูรณ์ ฟากตะวันตก ตรงจุดบรรจบกับริมห้วยยางโดนฝั่งตะวันตก

ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมห้วยยางโดนฝั่งตะวันตกบรรจบกับห้วยยางดำ แล้วเลียบริมห้วยยางดำฝั่งตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับริมคลองโนฝั่งเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งหลักเขตที่ 4

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยลาดฝั่งตะวันออก ตรงข้ามปากห้วยหินลับ

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบริมห้วยลาดฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542) โดยมีคำขวัญว่า “เทศบาลตำบลหนองบัวแดงเป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์ความสะอาด ประชาราษฎร์สามัคคี แหล่งของดีแตงไทย งามวิไลต้นกระธูป”
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.หลวงศิริ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.กุดชุมแสง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต.หลวงศิริ และ อบต.กุดชุมแสง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.หลวงศิริ  
 
 
 
 

 
 


 
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 40 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส
 
 
 

 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,301 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,563 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06

หญิง จำนวน 4,738 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,460 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 409.47 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านลาดใต้ 315 350 665 179  
2   บ้านราษฎร์ดำเนิน 1,063 1,080 2,143 550
  9   บ้านตลาดหนองบัวแดง 745 797 1,542 851  
11   บ้านหลวงศิริ 352 352 704 262
  12   บ้านใหม่ชัยมงคล 429 430 859 346  
13   บ้านไทยเจริญ 630 657 1,287 711
  14   บ้านโนนเก่าใหญ่ 331 348 679 181  
15   บ้านลาดวังม่วง 393 411 804 207
  16   บ้านลาดบัวหลวง 305 313 618 173  
      รวม 4,563 4,738 9,301 3,460  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
044-872-140 ต่อ19
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10